دهیاری کرسگان

قوانین


این سامانه صرفاً جهت پرداخت عوارض نوسازی و پسماند  منازل و کارگاه های روستای کرسگان می باشد لذا از واریز هرگونه وجه دیگر خودداری گردد.

در صورت هرگونه مغایریت در اطلاعات واردشده در قبض به دهیاری مراجعه نمایید